Læseteknik 1 Trin 4

Indsæt det rigtige ord.


Vejledning
I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder.
Læs teksten, og sæt en streg under det ord, der passer i sammenhængen.
Du kan se nogle eksempler nedenfor. Det rigtige ord er markeret med fed.

Om at blande kriminelt belastede med ikke kriminelt belastede.
Strukturen på pension Skejby er [alligevel / på trods af / således / og ], at beboerne er inddelt i fire
grupper med fem til syv beboere i hver gruppe. Grupperne er sammensat sådan, at de består af
såvel kriminelt belastede (plusbeboere) [ som / og / men / også ] ikke-belastede (minusbeboere).

Blandingsforholdet er 40:60, men kan variere. Grupperne holder møde én gang om ugen med
[ tilfældig / fast / uendelig / logisk ] dagsorden. Gruppens økonomi gennemgås, og der foregår en
uddelegering [ af / over / om / til ] opgaverne mellem beboerne, bl.a. omkring indkøb og
madlavning. Under punktet ”siden sidst” behandles personlige forhold. Nytilkomne [ lokale /
indbyggere / beboere / medarbejdere ] præsenterer sig for gruppen, herunder tales om
kriminalitetens art. Dette [ lukkede / gammeldags / utiltalende / åbne ] princip betyder, at alle ved,
hvad de andre er dømt [ imod / over / af / for ].

Medarbejderne har en tilbagetrukket rolle omkring de sociale processer, der udspiller sig [ mellem /
over for / inden i / under ] beboerne i såvel dagligdagen som på gruppemøderne.
Hovedparten af plusbeboerne angiver, at stemningen på [ pensionen / gaden / skolen /
virksomheden ] opleves som langt mere [ positiv / irriterende / trykket / anspændt ] end på andre afsoningssteder. En plusbeboer [ beskriver / ønsker / prioriterer / planlægger ] det på følgende
måde:
”De der minusser er fede nok. Da jeg kom her første gang til optagelse, da kunne jeg mærke den der
positivitet, der var i [ huset / skolen / byen / arresten ] her. Det overraskede [ ham / jer / dem / mig ] faktisk ekstremt, at der kunne være sådan en positivitet i noget, der er en del af et fængsel. Vi er jo
en del af et fængsel, fordi det [ stadigvæk / slet ikke / langtfra / ikke ] er afsoning.”

Pension Skejby er minusbeboernes permanente bolig og har derfor en hjemlig karakter. De vælger
frivilligt at opholde sig på pensionen, og derfor er der naturligvis ikke modstand [ til / for / over /
mod ] stedet. Den positive stemning opstår endvidere, [ på trods af at / fordi / skønt / selvom ]
minusbeboerne ikke bærer negative oplevelser fra fængslet med sig.
Oplevelserne fra fængslet kommer til udtryk ved en [ ukendt / minimal / høj / skøn ] grad af
modstand mod det sted, hvor man er placeret, og modstand i forhold til de personer, der er blevet
sat til at kontrollere [ deres / jeres / ens / hans ] gøren og laden. Konflikter og frustration mod
systemet og de ansatte bliver [ styrket / provokeret / optrappet / nedtonet ] i beboergruppen, fordi
frustrationen ikke vinder genklang blandt samtlige beboere. Negativiteten i forhold til systemet og
de ansatte optager derved den samlede gruppe mindre.
Ifølge hovedparten opleves det sociale samspil med ikke-kriminelle, der samtidig ikke
repræsenterer et system, som betydningsfuldt. Gennem samtalen med dem, de bor sammen med,
bliver plusbeboerne bevidstgjorte om, at en bestemt [ chance / adfærd / risiko / metode ] eller måde
at tale på kan virke grænseoverskridende eller [ sortere / fravælge / bryde / placere ] gængse normer
for samvær med andre mennesker.
Det er endvidere væsentligt, at personerne ikke deler samme belastningsgrad. Er det tilfældet,
[ lærer / fastholder / bruger / hører ] man hinanden i en bestemt adfærd.

Kilde: Kyvsgård, Britta: Hvad virker – hvad virker ikke? : kundskabsbaseret kriminalpolitik. Juristog
Økonomforbundet, 2006. (Bearbejdet)